Návrhové pomůcky

Parkovací stání

Objekt (jako prvek modelu nebo dokumentace) zobrazující 2D (popř. 3D) plochu parkovacího stání dle ČSN 73 6056. Prvek umožňuje výběr typu vozidla a způsobu parkování. 2D zobrazení navíc umožňuje zobrazit čárkovanou čáru rozšíření krajního stání popř. polohy zarážky (obrubníku) od kraje stání. Součástí prvku je také symbol označení bezbariérových stání.

V nastavení prvku je možné vybrat Způsob parkování (kolmé, podélné), zobrazení rozšíření krajního stání, nebo si definovat vlastní rozměry stání.

Pomocí voleb zobrazení modelu (paletka Další nastavení knihovních prvků) a nastavení prvku "Zobrazit 2D symbol auta" je možné ovládnou v jakých zobrazeních se symbol auta v půdorysu zobrazí.

Bezbariérové symboly (Invalida a Kočárek) jsou také dostupné jako samostatné 2D/3D symboly.

 

Prvek zjednodušuje komponování parkovacích ploch. Objekt je možné vykazovat (i na základě parametrů prvku) a tím provádět potřebné výpočty nad modelem.

 

Podélný sklon pojezdové rampy

Objekt - 2D symbol zobrazující podélný profil pojezdové rampy dle ČSN 73 6058. Symbol umožňuje zadat výšku a délku rampy graficky, popř. výšku a sklon v nastavení (čímž se dopočítá potřebná délka rampy). Symbol vykresluje i počátek zploštění / zaoblení na začátku a konci rampy při sklonu větším 8%. 

Ideální pro použití v řezu (popř. půdorysu) pro vypočítání délky rampy. Prvek je také možné použít jako podklad pro vymodelování rampy např. pomocí nástroje skořepina (vytažená skořepina s profilem podélného sklonu).

Prvek v nastavení zobrazuje také výtah z předmětné normy pro doplnění potřebného kontextu.

 

Zlatý řez

Objekt - 2D symbol použitelný jako kompoziční pomůcka vykreslující zlatý řez v různých možnostech zobrazení (dělení čtverců, spirála) nebo kompoziční diagonály v obdélníku. Ve všech významných bodech se nachází úchopový bod. Rozměr se zadává snadno ve 2D pomocí rohových bodů.

 

Kóty obdélníku

Jednoduchý 2D symbol, který vykreslí kóty (rozměry a úhlopříčku) a popis obdélníku. V našich projektech využíváme např. na nářezové plány nebo popis (objednání) interiérových žaluzií / rozměr prosklenné části okna v detailních výkresech. Ale užití má prvek výrazně širší.

V nastavení je možné definovat způsob vykreslení obdélníku, definovat pevnou nebo volitelnou pozici kót, zapnout kótovací čáry, popř. zapnout popis (ID prvku).

 

Souřadné osy

Objekt - 3D symbol souřadných os. Lze libovolně umístit a natočit ve 3D prostoru. Ve 2D se potom zobrazí upravený horní průmět. Osy je možné graficky natahovat. V půsečíku os a na jejich koncích se nachází úchopový bod, zároveň obě osy se ve 2D i 3D chovají jako hrany, ke kterým se přichytává kurzor.

Primárně je prvek vytvořen pro grafická znázornění počátku kladení dlaždic a obkladů, ale může sloužit i k jiným účelům. Díky jeho prostorové poloze, úchopových bodů a hranám se snadno upravuje Počátek a Orientace textur na hlavních površích Konstručních prvků v jejichž rovině objekt souřadných os leží.

 

Břemeno

Objekt - 2D symbol zobrazující obalové křivky průchodu Normového břemena na domovní chodbě a ve vstupu do bytu, popř. uvnitř bytu ve shodě s normou ČSN 73 4301.

Zobrazení prvku umožňuje nastavit různá grafická znázornění průchodu břemene, případně zobrazit "kritické" břemeno, tady místo, které je s ohledem na zadané rozměry břemene průchod limitní. 

Pomocí symbolu břemene se dá velmi snadno ověřít správnost návrhu šířky chodby nebo průchozí šířky dveří a to nejen normového břemene, je možné zadat i vlastní velikost (půdorysné rozměry) břemene.

Prvek v nastavení zobrazuje také výtah z předmětné normy pro doplnění kontextu.

 

Kontrola dveří

Asociativní popiska, kterou je možné připnout ke středovému chytacímu bodu dveří (ideálně využít Dokument -> Anotace -> Popsat označené prvky), která si automaticky načte parametry dveří, zorientuje se ke správnému směru otevření a umístění ve špaletě stěny a vykreslí skutečný průběh dveřního křídla vč. kování. Zároveň vykreslí oblouk o 300mm větší, který slouží pro kontrolu požadované vzdálenosti křídla od záchodové mísy ve shodě s normou ČSN 73 4301 Obytné budovy, čl. 5.2.3.14 a) "vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a dovnitř otevíravým křídlem dveří v kterékoli jeho poloze 300 mm"

Popiska zobrazuje variantu pro dveře s polodrážkou jako nejextrémnějí případ. (bezfalcové dveře mají oblouk menší). Je vhodná nejen ke kontrole vzdálenosti dveří od WC, ale třeba také ke kontrole místa, kde kování "bourá" do stěny. Vykreslené křídlo je možné otevřít v rozmezí úhlu 0 - 180°

 

Průchodná výška schodiště

Přepracovaný 2D symbol Průchodná výška schodiště z knihovny Archicadu. Symbol je upravený tak, že zobrazuje více informací (např. délku kroku nebo minimální podchodnou a průchodnou výšku) a v nastavení prvku na zobrazuje vyhodnocení sklonu podle ČSN. Zobrazení popisů je možné ovládat samostatně.

Upravno je i samotné zobrazení postavy, narozdíl od původního prvku mění polohu zvednuté nohy tak, aby vždy došlapovala oběma nohana na plochu schodišťových stupňů.

 

Prvek je dostupný také jako Asociativní popiska, která automaticky načte parametry připojeného schodiště.

 

Odstupový úhel podle Pražských stavebních předpisů

3D objekt vykreslující diagram odstupového úhlu od sousedního objektu dle požadavku §28 Pražských stavebních předpisů.

Použití je takové, že vložím prvek do modelu do místa parapetu nejnižšího okna obytné místnosti stávajícího domu a zvýším Objekt na maximální výšku římsy nové budovy. V půdoryse se potom vykreslí "kužel" odstupové vzdálenosti. Pro splnění požadavku je potřeba, aby zvýrazněná výseč neprotínala žádnou sousední budovu. 

Citace z ko​mentáře k PSP:

Odstupový úhel je splněn, pokud žádná překážka nezasahuje do volného prostoru, vymezeného nad vertikálním úhlem 45° a v půdorysné výseči (horizontálním úhlu) alespoň 45°, počítáno od kontrolního bodu v posuzovaném okně. Horizontální úhel se započítává nejméně 25° od fasády a nelze jej sčítat z částí.

Pro posouzení odstupového úhlu se použije kontrolní bod ve středu okna v úrovni fasády ve výšce parapetu nebo ve výšce 1 m nad úrovní podlahy příslušné místnosti. Je-li v příslušné místnosti více než jedno okno, posuzuje se to, které je dle rozměrů rozhodující pro kontakt s okolím.

Pravidlo se neuplatňuje na stavby navrhované (jejich okna), ale uplatňuje se pouze na vztah nové zástavby vůči stávající, kde je na místě garantovat minimální standard obecným předpisem a kde by hrozila snaha stavebníka navrhovat nové stavby na úkor staveb stávajících a jejich obyvatel. Regulace se vztahuje pouze na jednotlivá okna obytných místností, nikoli na celou fasádu nebo stavbu.

 

Požárně nebezpečný prostor

3D objekt pro rychlé posouzení odstupové vzdálenosti zobrazením požárně nebezpečného prostoru požárně otevřených ploch fasády.

Objekt zobrazuje PNP požárně otevřené plochy (zadáním velikosti otvoru) dle článku. 8.7.4. a tabulky 13, ČSN 73 0802. Případně je v prvku možné zadat také vlastní / vypočtené hodnoty velikosti PNP a zobraizt optimalizovaný tvar PNP (dle výpočtu projektanta PBŘ). 
V půdorysném zobrazení je možné vypsat hodnotu d, tedy velikost odstupové vzdálenosti.

Prvek je dostupný pro půdorys (2D) také jako Asociativní popiska, kterou je možné připnout ke středovému chytacímu bodu okna nebo dveří (ideálně využít Dokument -> Anotace -> Popsat označené prvky). Popiska si automaticky načte parametry stavebního otvoru připojeného okna / dveří a zorientuje se na vnejší stranu.

Prvek v nastavení zobrazuje také výtah z předmětné normy pro doplnění kontextu.

 

Požární pásy

2D/3D objekt zobrazující požadavek na požární pásy požárně otevřených ploch dle ČSN 73 0802 čl. 8.4. Objekt se vloží do modelu / půdorysu (3D objekt) nebo Exteriérového pohledu (2D symbol), umístí se do polohy Otvoru a zvětší se jeho velikost (graficky pomocí aktivních bodů). Prvek je dostupný pro exteriérový pohled (2D) také jako Asociativní popiska, kterou je možné připnout ke středovému chytacímu bodu okna nebo dveří (ideálně využít Dokument -> Anotace -> Popsat označené prvky). Popiska si automaticky načte parametry stavebního otvoru připojeného okna / dveří.

Prvek v nastavení zobrazuje také výtah z předmětné normy pro doplnění kontextu.

 

Dva směry úniku (východy) z jednoho požárního prostoru

2D symbol (geometrická pomůcka) pro definování polohy úniků  (východy z místnosti).a stanovení vzdálenosti (plochy) pro požární úsek. Prvek se používá pro návrh umístění únikových dveří nebo pro definování hranic požárních úseků (pro mezní délku jedné nechráněné únikové cesty). 

Vykreslené oblouky i spojnice bodů ÚNIK jsou hranany, ke kterým se chytá kurzor. Rozměry a polohy bodů se dají snadno definovat graficky pomocí aktivních bodů přímo v půdorysu.

Prvek v nastavení zobrazuje také výtah z předmětné normy pro doplnění kontextu k ovládání prvku. Normové hodnoty mezních délek / počtů osob nutno vyčít v normě.

 

Cena knihovny  4.500,- Kč *

Poslední update 7. 11. 2023


Pokud máte o knihovnu zájem, kontaktujte mě na atelier@jirat.com.

*) Cena pro jednotlivce (samostatné projektanty a studenty) dohodou. Platba předem na základě faktury. Nejsem plátce DPH.